Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 24 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Llinars del Vallès
Departament:
Ajuntament de Llinars del Vallès
Secretaria:
secretaria general
 • Nom del fitxer:
  Cementiri
  Finalitat:
  Registrar i controlar les concessions funeràries. Usos:Anotar els titulars de les concessions de drets funeraris i dels terminis. Inscripcions d'inhumacions, trasllat de restes
  Adreça:
  Pl. de la Vila 1 - 08450 Llinars del Vallès
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Llinars del Vallès
Departament:
Ajuntament de Llinars del Vallès
Secretaria:
secretaria general
 • Nom del fitxer:
  Expedients sancionadors
  Finalitat:
  Gestió i tramitació dels expedients sancioandors de competencia de l'Ajuntament. Usos: Iniciar i tramitar expedients per infraccions. Gestió de sancions
  Adreça:
  Pl de la Vila 1 - 08450 Llinars del Vallès
 • Nom del fitxer:
  Taxis
  Finalitat:
  Gestionar les llicències de taxis. Usos: Inscripció dels titulars de llicències i dels vehicles, modificar titulars,anotar canvis de vehicles, inscriure transmissions de llicències, inscriure segons conductors de vehicle.
  Adreça:
  Pl. de la Vila 1 - 08450 Linars del Vallès
 • Nom del fitxer:
  HESTIA
  Finalitat:
  Gestió dels serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament de Llinars del Vallès
  Adreça:
  Pl. de la Vila 1 - 08450 Llinars del Vallès
 • Nom del fitxer:
  Expedients i procediments municipals
  Finalitat:
  Gestionar els expedients i procediments de competencia municipal. Reclamacions patrimonials. Usos:Incoar expedients, annexar documentació, presentació a l'organ resolutori, comunicar als interessats. Gestió de sancions
  Adreça:
  Pl de la Vila 1 - 08450 Llinars del Vallès
 • Nom del fitxer:
  Registre de béns i activitats
  Finalitat:
  Gestionar el registre de béns, activitats i interessos dels membres de la Corporació. Usos: Custodiar el registre
  Adreça:
  Pl. de la Vila 1 - 08450 Llinars del Vallès
 • Nom del fitxer:
  Serveis d'atenció al ciutadà
  Finalitat:
  Gestionar el servei d'atenció a la ciutadania. Usos: Recepcionar i donar el servei sol.licitat per la ciutadania
  Adreça:
  Plaça de la Vila 1 - 08450 Llinars del Vallès
 • Nom del fitxer:
  Registre d'entrada i sortida de documents
  Finalitat:
  Gestionar, controlar i garantir la constància d'entrada i sortida de documents que tinguin com a destinatari o expedeixi l'Ajuntament. Usos:Registrar numèricament i en la data en que es produeix l'entrada i sortida de la documentació.
  Adreça:
  Pl. de la Vila 1 - 08450 Llinars del Vallès
 • Nom del fitxer:
  Registre d'animals domèstics
  Finalitat:
  Identificació dels animals de companyia del municipi. Usos:Realització de controls sanitaris i de seguretat
  Adreça:
  Pl de la Vila 1 - 08450 Llinars del Vallès
 • Nom del fitxer:
  Recursos Humans
  Finalitat:
  Gestionar el personal de l'Ajuntament de Llinars del Vallès. Usos: Selecció de personal, gestió de situacions administratives, elaboració de nòmines, gestió de permisos i llicències, gestió de sancions
  Adreça:
  Pl de la Vila 1 - 08450 Llinars del Vallès